Phone Icon 02-038-5888
โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงชื่อสมัครใช้ วันจันทร์-ศุกร์ 11.00-19.00 น.
บทความ Sponsored Story โปรโมตอีเวนต์ โปรโมตสถานที่ ถ่ายภาพอีเวนต์ ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออีเวนต์ ติดต่อฝ่ายขาย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เมื่อคุณทำการยืนยันใช้บริการของ Siam2nite ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่แสดงด้านล่างนี้แล้ว

Quick Links

เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อตกลงด้านการให้บริการ เนื้อหาคอนเทนต์ มีเดีย โปรดักชั่น

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.1) ช่องทางการชำระเงิน

Siam2nite รับชำระเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือเช็คธนาคารเท่านั้น ไม่รับเงินสดหรือบัตรเครดิต ในกรณีการชำระโดยการโอนผ่าน บัญชีธนาคาร ต้องทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาอีเมล [email protected]

1.2) การออกใบแจ้งหนี้

Siam2nite จะทำการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของเราโดยตรงเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เราออกใบแจ้งหนี้ ภายใต้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

1.2.1) ใบแจ้งหนี้ในนามบุคคลธรรมดา

กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ Siam2nite ออกใบแจ้งหนี้ในนามบุคคลธรรมดา ลูกค้าต้องทำการส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ Siam2nite

1.2.2) ใบแจ้งหนี้ในนามบริษัทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ Siam2nite ออกใบแจ้งหนี้ในนามบริษัทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย ลูกค้าต้องทำการส่งสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร) และสำเนา ภพ. 20 ให้ Siam2nite

1.3) กำหนดชำระเงิน

1.3.1) การชำระเงินล่วงหน้า

สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ ลูกค้าจะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น ได้แก่ ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการของ Siam2nite เป็นครั้งแรก, ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา, ลูกค้าที่มิได้มีถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย และสำหรับ Invoice ที่มียอดใช้บริการต่ำกว่า 15,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ต้องทำการชำระเงินล่วงหน้า ทาง Siam2nite จะทำการยืนยันการให้บริการ หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินภายใน 17.00 น. ของวันกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ใน Invoice เท่านั้น

1.3.2) การชำระเงินหลังงาน

สำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการของ Siam2nite มาก่อนแล้ว และมีการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ลูกค้าสามารถขอชำระเงินหลังรับการบริการ ได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ทางลูกค้าต้องนำส่งเอกสารตามที่ทาง Siam2nite ร้องขอให้ครบถ้วนก่อนเท่านั้น

ทาง Siam2nite จะทำการยืนยันการให้บริการ หลังจากได้รับเอกสารยืนยันจากลูกค้า เช่น ใบเสนอราคาที่มีการเซ็นยืนยันแล้ว และในกรณีที่บริษัทของลูกค้าใช้ระบบการแนบใบสั่งซื้อ (PO) ในการวางบิล ทางลูกค้าต้องส่งใบ PO ดังกล่าวพร้อมกันภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่กำหนด ในใบเสนอราคาเท่านั้น

สำหรับการชำระเงินที่เกินกำหนดจากที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ จะมีค่าปรับรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของยอดในใบแจ้งหนี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ทาง Siam2nite มีสิทธิ์ที่จะทำการหยุดแคมเปญโฆษณา และ/หรือหยุดให้บริการใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าการชำระเงินจะเสร็จสิ้น

1.4) ภาษีมูลค่าเพิ่มและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทุกบริการของ Siam2nite มีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และทุกยอดใช้บริการ ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ดังกล่าว ทางลูกค้าจำเป็นต้องส่งเอกสารการหักภาษีให้ Siam2nite ตามที่อยู่ใน invoice ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ณ วันที่ชำระเงิน โปรดทราบว่า ทาง Siam2nite ไม่มีนโยบายในการคืนเงินภาษีสำหรับยอดบิลที่ต่ำกว่า 15,000 บาท โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินภาษีดังกล่าวได้ภายใน 7 วันหลังจากที่มีการชำระเงินเข้ามาเท่านั้น

1.5) นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน

เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการของ Siam2nite แล้ว ไม่ว่าจะมีการชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน หรือการยืนยันโดยการเซ็นใบเสนอราคา ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกบริการดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายดังที่จะแจ้งต่อไปนี้

การแจ้งยกเลิกบริการต้องทำผ่านอีเมลเท่านั้น โดยเวลาที่แสดงในอีเมลจะเป็นตัวกำหนดวันและเวลาที่แน่นอนที่ลูกค้าทำการแจ้งยกเลิกเข้ามา

สำหรับบริการถ่ายภาพอีเวนต์ และบริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออีเวนต์ อัตราค่าใช้จ่ายในการยกเลิกจะคำนวณจากจำนวนวันก่อนจะถึงวันงานอีเวนต์

สำหรับบริการบทความ Sponsored Story, บริการโปรโมตอีเวนต์ และบริการโปรโมตสถานที่ อัตราค่าใช้จ่ายในการยกเลิกจะคำนวณจากจำนวนวันก่อนจะถึงวันเริ่มแคมเปญ

อัตราค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการขึ้นอยู่กับจำนวนวันตามข้างต้น เมื่อมีการยืนยันการยกเลิกแล้ว Siam2nite จะคิดค่าบริการดังต่อไปนี้

 • 21 วันทำการหรือมากกว่า: คิดค่าบริการ 25% ของยอดรวมในใบแจ้งหนี้
 • 11-20 วันทำการ: คิดค่าบริการ 50% ของยอดรวมในใบแจ้งหนี้
 • 10 วันทำการหรือน้อยกว่า: คิดค่าบริการ 75% ของยอดรวมในใบแจ้งหนี้

เราจะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ดังกล่าว และทำการออกใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่

ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าเข้ามาแล้ว Siam2nite คิดค่าบริการยกเลิกเป็นอัตราร้อยละตามที่แจ้งด้านบน ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกเข้ามา และทำการคืนยอดที่เหลือให้กับลูกค้าต่อไป โดย Siam2nite จะทำการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 1 สัปดาห์หลังจากมีการยกเลิก ด้วยการโอนเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ลูกค้าใช้ชำระเงินมาเท่านั้น

ในกรณีของลูกค้าที่มีเครดิตชำระเงินหลังจบงาน Siam2nite คิดค่าบริการยกเลิกเป็นอัตราร้อยละตามที่แจ้งด้านบน ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกเข้ามา ซึ่งใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่จะมีกำหนดชำระเงินวันเดียวกับใบแจ้งหนี้ที่ได้มีการยกเลิกไป

ข้อตกลงด้านการให้บริการ

2.1) เวลาทำการ

นอกจากจะมีกำหนดไว้นอกเหนือจากนี้ในใบแจ้งหนี้ เวลาทำการของ Siam2nite คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11:00 - 19:00 น.

สำหรับคำถาม, คำขอ, ฟีดแบ็กใด ๆ ก็ตามของลูกค้าที่เกี่ยวกับบริการของ Siam2nite จะได้รับการตอบกลับจากฝ่ายขายและบริการภายใน 1 วันทำการ โดยเราอาจดำเนินการตามคำขอภายในวันเดียวกันได้ในกรณีเร่งด่วน แต่จะสามารถทำได้ต่อเมื่อได้รับฟีดแบ็กที่แน่นอนและ/หรือ ข้อมูลทุกอย่างจากลูกค้าครบถ้วนภายในเวลา 17.00 น. และต้องเป็นคำขอที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน 19.00 น. เท่านั้น

ออฟฟิศของ Siam2nite หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2) ช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลสำคัญใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Siam2nite ต้องทำการส่งผ่านอีเมลเท่านั้น รวมไปถึงการยืนยันการใช้บริการ, การขอยกเลิกใช้บริการ, การส่งหลักฐานการชำระเงิน, การส่งคำขอ, การส่งฟีดแบ็ก โปรดทราบว่า Siam2nite จะไม่ดำเนินการต่อ หากข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านทางการพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือข้อความผ่านการแชท

2.3) การส่งบรีฟและการขอแก้ไขเนื้อหา

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะทำการยืนยันใช้บริการของเรา โดย Siam2nite ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความต้องการหรือความคาดหวังที่แจ้งมาหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันใช้บริการแล้ว รวมทั้ง Siam2nite มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่แตกต่างและนอกเหนือไปจากที่ตกลงไว้ตามที่ตกลงไว้ก่อนเริ่มแคมเปญ

คอนเทนต์ตามที่แจ้งด้านล่างนี้เท่านั้น ที่เราจะส่งเนื้อหาให้ลูกค้าได้ตรวจสอบและทำการอนุมัติก่อน โดยลูกค้าสามารถขอแก้ไขเนื้อหาได้ตามจำนวนครั้งที่ระบุตามแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

 • แคปชั่นของโพสท์ Facebook
 • บทความ Sponsored Story และบทความ Sponsored Listing
 • วิดีโอ

สำหรับคอนเทนต์ประเภทงานเขียน ลูกค้าสามารถขอแก้ไขเนื้อหาโดยการเสนอหรือแจ้งคำสำคัญได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียบเรียง หรือเนื้อหาการเขียนใหม่ของ Siam2nite ได้

หากมีการขอแก้ไขเนื้อหาเกินจำนวนที่ระบุไว้ในแพ็คเกจของลูกค้า จะมีค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

 • แก้ไขบทความ Sponsored Story: 3,500 บาท
 • แก้ไขวิดีโอ: 5,500 บาท

เพลงที่ใช้ประกอบในวิดีโอจะต้องมีการเลือกและยืนยันก่อนเริ่มทำการตัดต่อ โดยการขอแก้ไขเนื้อหาวิดีโอ ไม่รวมการขอเปลี่ยนเพลงที่ใช้ประกอบ ในวิดีโอ กรณีที่มีการขอเปลี่ยนเพลง จะมีค่าใช้จ่ายตามที่แจ้งด้านบน

โปรดทราบว่าหลังจากเนื้อหาได้รับการอนุมัติและเผยแพร่บนเว็บไซต์และบนช่องโซเชียลของ Siam2nite แล้ว เนื้อหานั้น ๆ จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้อีก

2.4) ความล่าช้าเนื่องจากขาดฟีดแบ็กจากลูกค้า

เมื่อมีการยืนยันใช้บริการจาก Siam2nite เราจะมีการแจ้งวันเวลาที่แน่นอนในการเริ่มทำแคมเปญหรือกำหนดส่งเนื้อหาคอนเทนต์ทุกชนิดให้ลูกค้า อย่างชัดเจน ซึ่งในบางบริการ อาจมีความจำเป็นที่ Siam2nite ต้องได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถให้ฟีดแบ็กที่เราต้องการภายในวันที่กำหนดได้ Siam2nite มีสิทธิ์ที่จะการปล่อยคิวการทำงานของทีมงานเพื่อไปทำงาน ในโปรเจ็กต์หรือแคมเปญอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยโปรดตระหนักว่า ความล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลให้กำหนดส่งงานหรือกำหนดเผยแพร่เนื้อหานั้น ๆ ล่าช้าออกไปแบบไม่มีกำหนด

เมื่อลูกค้าสามารถให้ฟีดแบ็กที่ชัดเจนได้แล้ว ทาง Siam2nite จะทำการแจ้งวันและเวลาใหม่สำหรับการส่งคอนเทนต์หรือกำหนดเผยแพร่เนื้อหาให้ลูกค้าทราบต่อไป

2.5) ระยะเวลาในการจัดทำแคมเปญ

ทุกแคมเปญจะเริ่มหลังจากที่กระบวนการชำระเงินได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว โดยคุณจะได้รับรายละเอียดของเนื้อหา และ/หรืออาร์ตเวิร์กที่เราต้องการ หลังจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว หากไม่ได้มีแจ้งไว้แตกต่างหรือนอกเหนือจากนี้ในใบแจ้งหนี้

เราจะใช้เวลาในการจัดทำคอนเทนต์และแคมเปญดังนี้:

 • รูป: ภายใน 2 วันทำการ (19:00 น.)
 • Display Ads บนเว็บไซต์, Event Listing, และโฆษณา Facebook Ad: ภายใน 2 วันทำการ (19:00 น.)
 • ลิสต์สถานที่, Display Ads, และ Facebook Ad: ภายใน 5 วันทำการ (19:00 น.)
 • บทความ Sponsored Story และ Newsletter: ภายใน 5-10 วันทำการ (19:00 น.)
 • วิดีโอ: ภายใน 10 วันทำการ (19:00 น.)

2.6) รายงานสรุปแคมเปญ

หลังจากแต่ละแคมเปญจบลง เราจะทำการการส่ง Campaign Report สำหรับแคมเปญที่มีบริการ Display Ads, Facebook Ad และบทความ Sponsored Story ภายในเวลา 2 วันทำการ โดยใน Campaign Report จะมีข้อมูลอย่างละเอียดของแคมเปญ เช่น ยอด Reach และ/หรือยอด Engagement รวมไปถึงยอดคลิกด้วย ซึ่ง Campaing Report ดังกล่าวจะจัดทำตามมาตรฐานของ Siam2nite และในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น

2.7) แคมเปญการตลาดของ Siam2nite

Siam2nite อาจมีการอ้างอิงถึงลูกค้า รวมไปถึงผลงานที่เราได้จัดทำให้ลูกค้าในการทำแคมเปญการตลาดของ Siam2nite ในอนาคต หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไม่ปรากฏในแคมเปญดังกล่าว กรุณาแจ้งกับ Account Executive ผู้ดูแลแคมเปญของลูกค้าได้

เนื้อหาคอนเทนต์

3.1) นโยบายของ Siam2nite

คอนเทนต์งานเขียนและสื่อทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลของ Siam2nite ต้องจัดทำโดยทีมงานของ Siam2nite เองเท่านั้น เราไม่มีนโยบายเผยแพร่คอนเทนต์ที่จัดทำโดยทีมงานภายนอกโดยเด็ดขาด

ลูกค้าสามารถให้ข้อมูลและรายละเอียด รวมถึงกำหนดแนวทางคอนเทนต์ที่ต้องการได้ แต่เนื้อหาและสไตล์ของบทความต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Siam2nite

สำหรับนโยบายของ Siam2nite เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โปรดทราบว่า Siam2nite ไม่ทำการโปรโมต, โฆษณา, นำเสนออาร์ตเวิร์ค, รูป หรือวิดีโอที่มีการแสดงผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เช่น ขวดสุรา, กระป๋องเบียร์ บนช่องของ Siam2nite เด็ดขาด รวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาในบทความหรือแคปชั่นที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ หรือสนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การพูดถึงราคาขายของ, รสชาติของผลิตภัณฑ์-แอลกอฮอล์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Siam2nite สามารถโปรโมทแบรนด์ของคุณในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเน้นไปที่แบรนดิ้งภายในงาน (กิจกรรม, บูธ, ป้าย, ธง) หรือการกล่าวถึงชื่อแบรนด์ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น เขียนเกี่ยวกับการที่แบรนด์ของคุณที่เป็นสปอนเซอร์ของงาน เป็นต้น

ทาง Siam2nite ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางต่างๆ ของ Siam2nite หากทางทีมงาน Siam2nite เห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ตรงกับแนวทางจัดการเนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือมาตรฐานของ Siam2nite (แม้จะได้มีการประเมินเบื้องต้นไปแล้วก็ตาม)

งานเขียนของเราจะใช้ภาษาที่เป็นกันเอง โดยมีเนื้อหาในเชิงบวก แต่ยังคงไว้ซึ่งข้อเท็จจริงอีกด้วย โดยสิ่งสำคัญเกี่ยวกับคอนเทนต์ของ Siam2nite คือเราจะไม่เขียนสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นความจริง หรือไม่ตรงกับหลักการที่เรายึดถือ รวมทั้งเราจะไม่ใช้ภาษาที่รุนแรงหรือเป็นการโจมตี เช่น การยกย่องแบรนด์หนึ่งโดยยกอีกแบรนด์ขึ้นมาวิจารณ์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

Siam2nite ผลิตคอนเทนต์โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม คอนเทนต์นั้นต้องมีแนวทางและสไตล์ที่เป็นไปตามภาพลักษณ์ แบรนด์, แนวทางคอนเทนต์, กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานของ Siam2nite อีกด้วย

3.2) เนื้อหาหรือข้อมูลจากลูกค้า

เราจะเริ่มทำแคมเปญต่อเมื่อเราได้รับ Artwork ที่เราต้องการทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยมีขนาดและสกุลไฟล์ตามที่ระบุในรายละเอียดของ Artwork ที่เราส่งให้ โดยคอนเทนต์ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของ Siam2nite

เมื่อได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทีมคอนเทนต์ของเราจะตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลนั้น ๆ ภายใน 1 วันทำการและแจ้งให้ลูกค้าทราบ หากมีเนื้อหาใด ๆ ที่ขัดกับนโยบายโฆษณาของ Siam2nite

Artwork และ Video Teaser ไม่ควรมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, ยาเสพติด
 • สื่อลามก เนื้อหาที่ส่อไปในทางเพศ
 • คำหยาบ
 • เนื้อหามีลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • โลโก้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อความที่ปรากฏใน Artwork และ Video Teaser ไม่ควรมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ใช้ภาษารุนแรง หรือเป็นการโจมตีบุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • ข้อมูลเท็จ

แคมเปญ Display Ads ของเราใช้ Artwork แบบภาพนิ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้แบนเนอร์แบบเคลื่อนไหวได้

Artwork ที่จะใช้ใน Facebook Ad จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ Facebook กำหนดไว้ ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบข้อความบนภาพ ของ Facebook โดยผลการตรวจสอบต้องอยู่ที่ระดับ “OK” หรือ “Low” เป็นอย่างน้อย โปรดทราบว่า เราไม่สามารถใช้ Artwork ที่ได้คะแนน “Medium” หรือ “High” ได้ เพราะจำนวนผู้ใช้ที่เห็น Facebook Ad นั้นอาจลดลงอย่างมาก หรือตัวโฆษณาอาจไม่แสดงเลย

3.3) การทำกิจกรรมแจกรางวัล

รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ ในกรณีที่เป็นบัตรเข้างาน รางวัลต้องมีบัตรจำนวนสองใบขึ้นไป และหากอีเวนต์นั้นไม่มีการจำหน่ายบัตร (เข้าฟรี) ลูกค้าสามารถเลือกแจกเป็นคูปองอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่มีเงื่อนไขได้ โดยรางวัลแต่ละรางวัลต้องมีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป โดยมูลค่ารางวัลณ ตอนที่จัดกิจกรรม จะระบุไว้ในแคปชั่นของโพสต์นั้น ๆ ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลต้องเท่ากับบัตรหรือคูปองที่จำหน่ายตามช่องทางปกติ

สำหรับเงื่อนไขในการทำกิจกรรมแจกรางวัลบนเพจ Facebook ของ Siam2nite ทางเราจะขอให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทำตามกติกาดังต่อไปนี้เท่านั้น (โดยจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้)

 1. กดไลค์โพสต์
 2. แชร์โพสต์ไปยังหน้า Facebook ของตัวเองโดยตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
 3. คอมเมนต์ใต้โพสต์พร้อมแท็กเพื่อนอย่างน้อย 1 คน

ทีมงาน Siam2nite จะสุ่มเลือกผู้ชนะ และประกาศผลผู้ชนะลงในคอมเมนต์ของโพสต์เดียวกัน โดยจะส่งรายชื่อผู้ชนะให้กับลูกค้าภายใน 1 วันทำการหลังจากที่มีการประกาศผล

ลูกค้าสามารถแจกรางวัลเป็นบัตร/คูปองจริงให้กับ Siam2nite และให้ผู้ชนะจะมารับรางวัลด้วยตนเองที่ออฟฟิศของ Siam2nite หรือเลือกส่งเป็น E-Ticket / E-Voucher ไปยังอีเมลของผู้ชนะก็ได้ สำหรับการใส่ชื่อผู้ชนะลงใน Guestlist สามารถทำได้ในกรณีที่ลูกค้ารับรองได้ว่า ผู้ชนะสามารถทำการรับรางวัลที่หน้างานได้แบบไม่ยุ่งยากและไม่มีเงื่อนไข

โฆษณา Facebook Ad ของโพสต์กิจกรรมแจกรางวัลนั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่มีการประกาศผลรายชื่อผู้ชนะ

มีเดีย โปรดักชั่น

4.1) ลิขสิทธิ์

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการใช้คอนเทนต์ทั้งหมดที่ผลิตโดย Siam2nite แบบไม่จำกัด แต่ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ดังกล่าวยังคงเป็นของ Siam2nite เท่านั้น

4.2) ความรับผิดชอบ

สำหรับการสูญหาย, ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอ ความรับผิดชอบของ Siam2nite จะจำกัดอยู่ที่การคืนเงินตามที่ Siam2nite ได้รับชำระเงินมาเท่านั้น

4.3) การนำส่งคอนเทนต์

4.3.1) การนำส่งรูปภาพ

Siam2nite จะไม่ส่งรูปให้ลูกค้า ณ สถานที่ถ่ายงานหรือนอกเหนือจากเวลาทำการของบริษัท โดยเราจะนำส่งรูปภาพต่อเมื่อรูปนั้น ๆ ได้ถูกนำมาเข้าระบบจัดเก็บของเราและได้ผ่านขั้นตอนการปรับแต่งและคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และทางเราจะทำการส่งรูปให้ลูกค้าผ่านทางลิงก์ดาวน์โหลด Google Drive เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรูปชุดดังกล่าวในอุปกรณ์จัดเก็บความจำ และนำส่งให้ถึงมือลูกค้าโดยแมสเซนเจอร์ของเรา จะมีค่าบริการอยู่ที่ 1,000 บาทต่อครั้ง

4.3.2) การนำส่งวิดีโอ

Siam2nite จะไม่ส่งฟุตเทจวิดีโอให้ลูกค้า ณ สถานที่ถ่ายงานหรือนอกเหนือจากเวลาทำการของบริษัท โดยเราจะนำส่งฟุตเทจวิดีโอต่อเมื่อฟุตเทจวิดีโอนั้น ๆ ได้ถูกนำมาเข้าระบบจัดเก็บของเราแล้ว และทางเราจะทำการส่งฟุตเทจวิดีโอให้ลูกค้าผ่านทางลิงก์ดาวน์โหลด Google Drive เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการฟุตเทจวิดีโอดังกล่าวในอุปกรณ์จัดเก็บความจำ และนำส่งให้ถึงมือลูกค้าโดยแมสเซนเจอร์ของเรา จะมีค่าบริการอยู่ที่ 2,000 บาทต่อครั้ง

4.4) การเก็บรักษาข้อมูล

Siam2nite การันตีระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของลูกค้าที่ 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับลิงก์ดาวน์โหลด

4.5) ระยะเวลาในการถ่ายงาน

ในกรณีระยะเวลาถ่ายงานเกินกำหนดที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเวลาในการถ่ายงาน ต้องมีการตกลงกันให้แล้วเสร็จ ณ วันที่มีการยืนยันการใช้บริการจาก Siam2nite ซึ่งปกติแล้วการขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเวลาถ่ายงาน ณ วันงานหรือ ณ สถานที่ถ่ายงานมักจะไม่สามารถทำได้

ลูกค้าสามารถทำการบรีฟงานสำหรับการถ่ายงานทุกครั้งได้ และเราสนับสนุนให้ลูกค้าบรีฟงานทุกครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการบรีฟงานนั้น ๆ ต้องทำในช่วงเวลาทำการของ Siam2nite เท่านั้น และการบรีฟงานก่อนเวลาเริ่มถ่ายงาน ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รวมอยู่ในค่าบริการของเรา

Siam2nite ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนตัวทีมงานของ Siam2nite จากการให้บริการทุกประเภท หาก Siam2nite เล็งเห็นว่า ทีมงานอาจอยู่ในอันตราย, เสี่ยงต่อบาดเจ็บ ไปจนถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในการทำงานของ Siam2nite

4.6) ค่าเดินทาง

ออฟฟิศของ Siam2nite ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เราก็มีทีมช่างภาพฝีมือดีประจำอยู่ที่เชียงใหม่ และพัทยาเช่นกัน โดยเราสามารถส่งทีมงานที่อยู่ใกล้ที่สุด ไปยังสถานที่ถ่ายงานของคุณ แต่ทีมงานช่างวิดีโอทั้งหมดจะประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น

สำหรับบริการช่างภาพในเชียงใหม่ และพัทยา สถานที่ถ่ายงานที่อยู่นอกเหนือเขตอำเภอเมือง จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับบริการช่างภาพ และถ่ายทำวิดีโอในกรุงเทพฯ หากสถานที่ถ่ายงานมีระยะทางเกินกว่า 35 กม. ขึ้นไป จากออฟฟิศ Siam2nite (เที่ยวเดียว) จะมีค่าบริการเดินทางเพิ่มเติม

สำหรับสถานที่ถ่ายงานที่จำเป็นต้องมีการเดินทางโดยรถยนต์ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางนานเกินกว่า 3 ชม. ขึ้นไป จากออฟฟิศ Siam2nite (เที่ยวเดียว) ทีมงานของ Siam2nite จะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร หรือรถตู้พร้อมคนขับเท่านั้น โดยค่าเดินทางสำหรับกรณีตามด้านบนจะมีค่าบริการเพิ่มเติม และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายตามที่ทางฝ่ายขายแจ้งในใบเสนอราคา

นอกจากนี้ สำหรับการถ่ายงานในพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, เชียงใหม่ และพัทยา จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอยู่ที่ 2,000 ต่อทีมงาน 1 คน

สำหรับการถ่ายงานที่จำเป็นต้องมีการค้างคืน จะมีการบริการในส่วนของค่าที่พักขึ้นอยู่กับจำนวนคืนที่พักและจำนวนทีมงาน โดยลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่ทางฝ่ายขายแจ้งในใบเสนอราคา

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจัดหาที่พักหรือดูแลเรื่องการเดินทางให้ทีมงานของเราด้วยตัวเอง ทางลูกค้าต้องส่งรายละเอียดการจองต่าง ๆ เช่น เวลาเที่ยวบิน, ชื่อโรงแรม และประเภทห้องที่จะจอง เป็นต้น มาให้ทางฝ่ายขายของ Siam2nite ตรวจสอบก่อนที่ลูกค้าจะทำการจอง ทั้งนี้หากมีการจองโดยมิได้รับการยืนยันจากทางฝ่ายขายของ Siam2nite ก่อน ทาง Siam2nite ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับเที่ยวบินหรือโรงแรมดังกล่าว และหากมีการขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ต่อไป

4.7) รูปแบบของสื่อ

รูปทั้งหมดที่ลงบนช่องทางของ Siam2nite รวมไปถึงไฟล์รูปที่ส่งให้คุณ จะมีความละเอียดอยู่ที่ 2560 * 1700 (4.3 เมกาพิกเซล / 300 dpi) เท่านั้น วิดีโอที่ Siam2nite ตัดต่อคือ ไฟล์รูปแบบ MP4 ที่ความละเอียด 1080p ในขนาด 16:9 เท่านั้น

4.8) ขอบเขตของการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ

การถ่ายทำวิดีโอของ Siam2nite จะครอบคลุมการเก็บบรรยากาศอีเวนต์ โดยช่างวิดีโอของเราจะถ่ายวิดีโอไฮไลต์ บรรยากาศ จุดเด่น และกิจกรรมในอีเวนต์ และทีมตัดต่อของเราจะใช้ฟุตเทจวิดีโอเหล่านั้นเพื่อตัดต่อเป็นวิดีโอที่มีความสนุกสนาน เน้นไปที่จุดเด่น ๆ ของงาน และบรรยากาศโดยรวมของงานที่เกิดขึ้น ซึ่งการถ่ายทำของเราจะไม่รวมถึงการถ่ายทำโดยใช้นักแสดงประกอบ, การถ่ายทำที่มีการเซ็ตฉากเพื่อโฆษณา, การถ่ายแบบแช่กล้องเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น การถ่ายการแสดงหรือกิจกรรมบนเวทีตั้งแต่ต้นจนจบ

4.9) เพลงประกอบในวิดีโอ

Siam2nite เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด โดยเพลงที่ใช้ประกอบในวิดีโออีเวนต์ที่เราจัดทำ จะต้องเป็นเพลงที่ Siam2nite และลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น สำหรับงานวิดีโอแต่ละงาน เราจะเสนอเพลงจำนวนหนึ่งให้ลูกค้าเลือก โดยจำนวนเพลงตามที่ระบุในแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือก

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เพลงที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ลูกค้าสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้ศิลปินเจ้าของเพลงเพื่อขออนุญาตใช้เพลงได้ โดย Siam2nite ยินดีช่วยร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอนี้ ในการจะเพลงนำมาใช้ เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องลงชื่อในเอกสาร และส่งเอกสารนี้ให้ Siam2nite โดยตรงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้